Търговия с отпадъци от черни и цветни метали
Брокерска къща на на “Пловдивска стокова борса” АД

Търговия с Метален Скрап PDF Печат Е-поща

Дружеството ни осъществява изкупуване, сортиране, обработка и транспортиране на метални отпадъци от петролни рафинерии , транспортни, и телекомуникационни обекти и други. Фирма “Финтрон България”ЕООД  осъществява и директни търговски операции при покупко-продажба на черни и цветни метали на вътрешния пазар, при внос, експорт и реекспорт.
Финтрон България ЕООД , извършващи дейноси като търговци или брокери на отпадъци по ЗУО, чл.45,ал.1, т.6 под номер 89 за следните видове отпадъци:

Код

Наименование

02 01 10

Метални отпадъци

12 01 01

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 03

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

15 01 02

Пластмасови опаковки

15 01 03

Опаковки от дървесни материали

15 01 04

Метални опаковки

15 01 07

Стъклени опаковки

16 01 03

Излезли от употреба гуми

16 01 04*

Излезли от употреба превозни средства

16 01 06

Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

16 01 12

Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

16 01 17

Черни метали

16 01 18

Цветни метали

16 01 19

Пластмаси

16 01 20

Стъкло

16 01 99

Отпадъци, неупоменати другаде

16 02 09*

Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs

16 02 10*

Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09

16 02 11*

Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

16 02 12*

Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест

16 02 13*

Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15*

Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

16 02 16

Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15

16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии

16 06 02*

Ni-Cd батерии

16 06 03*

Живак-съдържащи батерии

16 06 04

Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

16 06 05

Други батерии и акумулатори

16 08 01

Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

16 08 03

Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде

17 04 01

Мед, бронз, месинг

17 04 02

Алуминий

17 04 03

Олово

17 04 04

Цинк

17 04 05

Желязо и стомана

17 04 06

Калай

17 04 07

Смеси от метали

17 04 11

Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

19 10 01

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 02

Отпадъци от цветни метали

19 12 01

Хартия и картон

19 12 02

Черни метали

19 12 03

Цветни метали

19 12 04

Пластмаса и каучук

19 12 05

Стъкло

19 12 06*

Дървесни материали, съдържащи опасни вещества

19 12 07

Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

19 12 11*

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

20 01 01

Хартия и картон

20 01 21*

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 23*

Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди

20 01 33*

Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

20 01 34

Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33

20 01 35*

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

20 01 36

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 39

Пластмаси