Търговия с отпадъци от черни и цветни метали
Брокерска къща на на “Пловдивска стокова борса” АД

Търговия на Стоки по Закона ЗОП PDF Печат Е-поща

Доставка на стоки по закона за обществени поръчки чрез борсови сделки

Във връзка с действащия от 01 юли 2006 год. Закон за обществени поръчки (ЗОП), обнародван в Държавен вестник, бр. 37 от 05 май 2006 год.чл.90, ал.1, т. 11 и чл. 103, ал.2, т.9, борсовият член «ФИНТРОН БЪЛГАРИЯ» ЕООД приема поръчки и осъществява борсови сделки за покупка на стоки, обект на доставки по обществени поръчки, възлагани от държавни предприятия и дружества.

Изборът на процедура по договаряне без обявление по чл. 90, ал.1 т.11 и чл. 103, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки чрез стоковата борса улеснява в значителна степен възложителя на поръчката, като осигурява много по-кратък срок за избор на доставчик в сравнение с останалите процедури по ЗОП.

Борсата от своя страна посредством създадените от години механизми за борсова търговия и благодарение на ежедневно постъпващата информация за движението на цените на различните стоки, осигурява условия за обективен избор на доставчик и навременно сключване на борсов договор. Борсовият договор се гарантира съгласно правилника на борсата чрез гаранционни депозити, които се внасят от страните по сключената борсова сделка.

Съгласно чл. 38 ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП (държавен вестник бр.53 от 30.06.06 год.) възложителят може да вземе решение за възлагане на обществена поръчка чрез борсова сделка когато обект на поръчката е доставката на следните стоки, включени в приложението към правилника:

ЗЪРНО:

Пшеница; Твърда пшеница; Мека пшеница; Царевица; Ориз; Ечемик; Ръж; Овес.

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ:

Фасул; Бакла; Зелен фасул; Испански фасул; Сол, концентрирана чрез изпарение, и чист натриев хлорид; Говеждо месо, неразфасовано; Прясно месо от домашни птици, неразфасовано; Месо от животни от рода на свинете,неразфасовано; Олио за готвене; Пастьоризирано мляко; Пшеничено брашно; Пълнозърнесто брашно; Брашно за хляб; Брашно без мая; Брашно за сладкиши; Ферментиращо или самонабухващо брашно; Бяла захар; Сол;

НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ:

Безоловен бензин; Специални бензини; Газьол; Дизелово гориво; Тежки горива (мазут); Гориво за отопление; Керосин и авиационно гориво; Авиационен керосин; Керосин за реактивни двигатели; Нефтен газ и други газообразни въглеводороди, с изключение на природния газ;  Пропан и бутан;  Газ пропан;  Втечнен пропан; Газ бутан;  Втечнен бутан; Дърва за горене; Въглища, торф и други продукти на базата на въглища; Въглища и горива на базата на въглища; Постни въглища (с малко летливи съставки); Брикети; Твърди горива; Изкопаеми горива; Горива на базата на дърва; Третирани греди; Дъски и дървени плоскости; Леки и средни масла и техни производни; Тежки масла и техни производни; Смазочни масла и препарати; Моторни масла; Компресорни масла; Турбинни масла; Масла за зъбни предавки; Редукторни масла; Масла за хидравлични системи и за други цели; Течности за хидравлични трансмисии; Формовъчни масла; Антикорозионни масла; Сол за посипване на пътища (против заледяване); Електроизолационни масла; Спирачни течности; Бели масла и течен парафин ; Бели масла; Течен парафин; Нефтени масла и препарати; Леки масла; Нефтени масла;  Дървени въглища; Масла и продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и смоли; Печатарско мастило;  Греси и смазочни препарати; Смазочни вещества; Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране;  Силиконови греси;  Промивни течности, използвани при сондиране;  Основни метали; Необработен чугун; Фероманган; Желязо; Блокове от желязо;Стомана; Блокове от легирана стомана; Продълговати заготовки и пръти; Горещовалцувани продълговати заготовки и пръти; Горещовалцувани материали, използвани в строителството на железопътни линии;  Клинове и релсови подложки, валцувани; Валцувани контрарелси; Валцувани траверси и междурелсови напречни греди; Пръти, профили и тел от олово; Плочи, листове, ленти и фолио от олово;Оловни тръби, тръбопроводи и фитинги; Прах и люспи от олово; Пръти, профили и телове от цинк; Ламарини, листове, ленти и фолио от цинк; Цинкови тръби, тръбопроводи и фитинги; Цинков прах, пудра и люспи; Пръти, профили и телове от калай; Ламарини, листове, ленти и фолио от калай; Калаени тръби, тръбопроводи и фитинги; Прахове и люспи от калай; Прахове и люспи от мед; Пръти и профили от мед; Медна тел; Ламарини, листове и ленти от мед; Прах и люспи от алуминий; Пръти и профили от алуминий; Алуминиев тел; Листове от алуминий; Алуминиево фолио; Алуминиеви тръби, тръбопроводи и фитинги; Алуминиеви фитинги; Олово; Цинк; Калай; Пръти, профили и тел от никел; Ламарини, ленти, листове и фолио от никел; Листове от никел; Никелови тръби, тръбопроводи и фитинги; Прах и люспи от никел